Grønn Plattform

Grønn Plattform er en norsk statlig satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Grønn Plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forskning- og innovasjonsdrevet grønn omstilling og vekst.

Grønn Plattform skal styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn om stilling, skape grønn vekst og redusere utslipp,. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet for å utnytte mulighetene i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Grønn Plattform-prosjektene skal omfatte hele verdikjeden fra forskning- og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

750 millioner lyses ut i 2022

Grønn Plattform ble lansert i mai 2020 som del av daværende regjerings tredje tiltakspakke som følge av koronapandemien. Satsingen følges opp i 2022 med inntil 750 millioner kroner til en ny utlysning.

Nærings- og fiskeridepartementet står bak satsingen. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva forvalter midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler. Mer informasjon om Grønn Plattform og kontaktpersoner i Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge finnes på Forskningsrådets side om Grønn Plattform.

1 milliard fordelt på 11 prosjekter

I september 2021 ble prosjektet Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs tildelt 93 millioner kroner fra Grønn Plattform som ett av 11 prosjekter.