Om prosjektet

Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for Havbruk til havs» fikk i september 2021 tilsagn om 93 millioner kroner i støtte fra den statlige støtteordningen Grønn Plattform. Prosjektet med 18 verdensledende havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har sitt utspring i Stiim Aqua Cluster.

Blue Planet AS er ansvarlig bedrift, og prosjektleder er professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger.

Beskrivelse av prosjektet

Havbruk til havs gir helt nye utfordringer med krevende ytre forhold, lange avstander til infrastruktur og lite kartlagte betingelser for oppdrettsfisken. I alle ledd i den nye verdikjeden skal prosjektet gi innovasjoner og kunnskap som reduserer energibruk og klimaavtrykk, samt tilbyr fisken gode livsbetingelser.

Innovasjonene om fatter områder som lukkede sjøanlegg med robust postsmolt, elektrifisering i alle ledd, offshore flytefôr, fleroperasjonelle fartøyer, semi-autonom drift og beslutningsstøtte for redusert miljøavtrykk og dødelighet.

Gjennom en organisert dialog-arena med offentlige og private aktører skal prosjektet bidra til ansvarlig utvikling av offentlige reguleringer og tilsyn som ikke er etablert i dag. Prosjektet skal være et avgjørende bidrag til et havbruk til havs oppnår klima- og miljøavtrykk og produksjonskostnader som gjør det til et bærekraftig tilskudd til andre proteinproduserende sektorer på land og i sjø, og en årlig verdiskaping på hundre milliarder kroner.

Målet med hovedprosjektet er å levere ny kunnskap og innovasjoner slik at offshore havbruk skal:

Grønn plattform-prosjektet skal gi en bærekraftig verdikjede for havbruk til havs.

Partnere

Hovedprosjektet er organisert med partnerselskaper i alle ledd i verdikjeden. Selskapene og FoU-institusjonene dekker til sammen kritiske kunnskapsområder som fiskefôr, engineering, elektrifisering, digitalisering, fjernstyring og oppdrettsproduksjon.

Prosjektdeltakerne er ledende på satsingen havbruk til havs og har etablert en god og tett dialog med myndighetene om utvikling av et regelrammeverk som må på plass for å utvikle næringen mot eksponerte arealer utenfor kysten. Dette samarbeidsprosjektet er en videreføring fra Arena perioden og skal ytterligere styrke mulighetene for bedriftene for realisering av prosjekter innen offshore havbruk.

Her finner du oversikt over alle partnerne i hovedprosjektet.

Hovedrosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» omfatter 6 delprosjekt og ett kompetanseprosjekt.

Delprosjekt 1 – Grønn pellet for undervannsfôring til havs

Delprosjekt 2 – Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg

Delprosjekt 3 – Elektrifisering av oppdrett til havs

Delprosjekt 4 – Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs

Delprosjekt 5 – Økt overlevelse

Delprosjekt 6 – Logistikk til havs

Kompetanse – og samarbeidsprosjekt