Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» ble i september tildelt 93 millioner statlige prosjektmidler fra Grønn Plattform. Prosjektets totalramme er på 185 millioner, det har sju delprosjekt hvorav ett er et kompetanseprosjekt på 40 millioner kroner. Prosjektet har utgangspunkt i Stiim-klyngen og Blue Planet er ansvarlig søker. Professor Ragnar Tveterås fra UiS er prosjektleder.

Tirsdag 11. januar var det offisielt kick-off møte for prosjektdeltakerne. Det er 18 partnere i prosjektet, og i det digitale kick-off møtet deltok 60 personer. Eksterne aktører som Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Bellona, Sjømat Norge og Norsk Industri var også representert i møtet der prosjektet og de ulike delprosjektene ble presentert.

Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» skal levere i forhold til flere av FNs bærekraftsmål. Prosjektet har blant annet fokus på fiskehelse, reduserte klimagassutslipp, økt matproduksjon, livsløpsanalyse for ansvarlig produksjon og bærekraftige fôrråvarer.

De ulike delprosjektene i Grønn Plattform «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» er:

  • DELPROSJEKT 1: Grønn pellet til undervannsfôring til havs
  • DELPROSJEKT 2: Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  • DELPROSJEKT 3: Elektrifisering av oppdrett til havs
  • DELPROSJEKT 4: Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  • DELPROSJEKT5: Økt overlevelse
  • DELPROSJEKT 6 : Logistikk til havs
  • KOMPETANSE- OG SAMARBEIDSPROSJEKT (ledes av NORCE): Bærekraftig verdiskaping – havbruk til havs

Hvert av delprosjektene har spesifikke arbeidspakker og en ansvarlig leder. Lederne for de ulike delprosjektene er:

DP1: Karina Daae Nilssen (Skretting)

DP2: Arne Berge (FishGLOBE)

DP3: Jørgen Mjønes (SalMar Aker Ocean)

DP4: Ragna Heggebø (Grieg Seafood)

DP5: Johan Rennemo (Skretting)

DP5: Arvid Hammernes (SalMar Aker Ocean)

KOMPETANSEPROSJEKTET: Fiona Provan (NORCE)

Gjennomgående for alle delprosjektene er et sterkt fokus på bærekraft, klimagassutslipp og fiskevelferd. Innledningsvis i møtet gav Erik Skontorp Hognes fra Asplan Viak en gjennomgang av bærekraftperspektivet gjennom verdikjeden. Bærekraft må ha fokus både i forhold til fisk, miljøøkonomi, teknologi, menneske og samfunnn. Tidlig adapsjon av nullutslippsteknologier gjennom verdikjeden, og en må ha et aktivt samarbeid med leverandører.

– Å øke kompetansen hos flest mulig er med på ta ned risiko og øke samfunnets aksept for havbruk til havs. Grønn Plattform vil bidra til framdrift og kvalitet på konkrete prosjekter som vi allerede arbeider med, sa Jørgen Mjønes fra SalMar Aker Ocean i sin presentasjon.

Det vil være behov for tett samhandling mellom de ulike delprosjektene og kompetanseprosjektet.

Fiona Provan fra NORCE presenterte kompetanse- og samarbeidsprosjektet «Bærekraftig verdiskaping – havbruk til havs». Prosjektet på 40 millioner kroner ledes av NORCE og skal se på synergier for lavere karbonavtrykk og bevaring av biologisk mangfold. Delprosjektet har 9 arbeidspakker.

– Vi har en klimakrise, men vi har også en krise i forhold til biologisk mangfold og miljø, så vi har mye vi skal ivareta, sa Provan.

Opprinnelig var kick-off møtet planlagt som en fysisk samling, men møtet ble avviklet digitalt på grunn av smittesituasjonen og myndighetenes gjeldende retningslinjer. 15. og 16. mars 2022 er det klart for den første fysiske fellessamlingen for deltakerne i prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» på Havets Hus i Stavanger så sant det er mulig.