Midlene til Havforskningsinstituttet skal gå til forskning på dyrevelferd og miljøeffekter av havbruk til havs og offshore vindkraft. Regjeringen ønsker god sameksistens mellom havnæringene. Målet er å finne løsninger som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag og som vil gi vekstmuligheter i tiden fremover. Havforskningsinstituttet er en av partnerne i Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs». Fiskevelferd ved havbruk til havs er ett av mange områder som inngår i Grønn Plattform-prosjektet.

Vindkraft og havbruk til havs tar i bruk havareareal, og det er derfor et ønske fra regjeringen om at kunnskapen om gyte- og vandringsområder for fisk oppdateres. I tillegg medfører vindkraft støy og elektromagnetiske felt som det må forskes mer på. Det skal også forskes mer på dyrevelferd for oppdrettslaks i eksponerte anlegg og på eventuelle miljøeffekter anleggene kan ha.

– Havnæringene skal videreutvikles for å sikre bærekraftig verdiskaping i fremtiden. Vi må vite mer om hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene. Fiskerinæringen er viktig for Norge, og det må tas hensyn til denne næringen når nye havnæringer utvikles, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.